top of page

Algemene voorwaarden

Welkom bij Wat Chris Weet!

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden bepalen wat de wettelijk bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website www.watchrisweet.nl en de diensten en producten die via onze website worden aangeboden.

 

Mocht je contact met ons willen opnemen, dan kun je ons een mailtje sturen. Ons mailadres is christa@watchrisweet.nl

 

Onze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarvan zullen we je natuurlijk van op de hoogte stellen.

 

1.Wie zijn we?

 

 1. Wat Chris Weet is gevestigd op de Julianastraat 42, 2411 CV Bodegraven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69467250 Het BTW identificatienummer is NL001987297B36. Het bankrekeningnummer (ABN Amro Bank) is NL82ABNA0249880202.

 

 1. Wat Chris Weet kan ertoe besluiten een deel van, of alle, activiteiten die zij ontplooien over te dragen aan een nieuwe eigenaar. In dat geval kunnen zij ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar.

 

 1. Wat Chris Weet kan ertoe besluiten om de opgebouwde klant-, order- en overige databases en informatie over te dragen naar één of meer nieuwe juridische eigenaren. In dat geval kunnen zij ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar.

 

 1. Wat Chris Weet kan ertoe besluiten om in de toekomst de activiteiten onder een andere naam dan Wat Chris Weet te ontplooien. De rechten en voorwaarden die tot dan toe golden voor Wat Chris Weet, worden dan overgedragen naar de nieuwe naam en blijven dan onverminderd van kracht, tenzij expliciet anders vermeld in de nieuwe Algemene Voorwaarden.

 

2.Wat doen we?

 

2.1 Wat Chris Weet wil het makkelijker maken om gezond en lekker te ontbijten en te snacken. Voor volwassenen maar juist ook voor kinderen. Dat doen we onder meer door via onze online platforms (website, social media etc.)

 

gezonde producten zoals granola en bananenbroden te verkopen en leveren aan consumenten en

bedrijven (hierna: “klanten”).

 

3.Website

 

 1. Het gebruik van onze website en dienstverlening is beperkt tot hetgeen dat is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Normaal gesproken werkt onze website goed, maar er kunnen zich momenten voordoen dat (een deel van) de website niet werkzaam is. Wij hebben namelijk te maken met externe leveranciers (zoals beheerders, netwerkleveranciers, datacenters, telecommunicatieleveranciers) om ervoor te zorgen dat de website het goed doet. Wat Chris Weet is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van (een deel van) de website.

 

 1. Het kan voorkomen dat sommige diensten, bijvoorbeeld acties, die worden aangeboden via onze website of via andere kanalen, gebruik maken van aanvullende bepalingen en voorwaarden die door ons op dat moment op een logische plek op de website of in een ander kanaal gepubliceerd worden. Bij het gebruik van dergelijke diensten ga je ook akkoord met de daarvoor geldende aanvullende bepalingen en voorwaarden.

 

 1. De prijzen van onze producten zijn inclusief BTW. Bezorgkosten worden apart berekend, tenzij anders is vermeld. De prijzen die op de website vermeld staan zijn de prijzen die gelden, tenzij er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op de bestellingen die je al hebt geplaatst.

 

 1. Hoewel we ons best doen om alle content op de website van Wat Chris Weet accuraat en up-to- date te houden, kunnen we niet garanderen dat dit ook altijd het geval is.

 

 1. Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 

4.Bestellen

 

 1. Je kunt eenmalig bestellen bij Wat Chris Weet. Maar ook een abonnement is mogelijk vooralsnog alleen m.b.t. de brainpowercakes deze abonnementen lopen via scholen.

 

 1. Een bestelling bestaat uit een of meer dozen granola of bananenbroden

 

 1. Als je kiest voor een proefpakket , wordt hier niet automatisch een abonnement aan verbonden.

 

 

5.Bezorgen

 

 1. Als je op dinsdag en donderdag vóór 10:00 uur (bananenbrood) bestelt, verpakken en versturen we jouw bestelling nog diezelfde dag. In 95% van de gevallen heb je hem dan de volgende dag in huis. Als je na 10:00 uur bestelt, wordt je bananenbrood bestelling op donderdag verzonden. Bestel je granola vóór 16.00 uur? Dan wordt je bestelling dezelfde (werk) dag verzonden.

 

 

 1. Het staat Wat Chris Weet vrij om een bestelling te weigeren of te annuleren.

 

 1. Wat Chris Weet kan de mogelijkheid (gaan) bieden om via andere kanalen te bestellen, bijvoorbeeld via Facebook. In dat geval gelden vanzelfsprekend ook de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Je bestelling wordt bezorgd op het door jou opgegeven adres. Dit bezorgadres kan afwijken van je huisadres.

 

 1. Bestellingen worden alleen bezorgd in Nederland en België .

 

 1. Zodra je bestelling definitief geplaatst is op de website, is het niet meer mogelijk om je bezorgadres voor die bestelling aan te passen.

 

 1. Wat Chris Weet spant zich in om de geplaatste bestelling op het afgesproken bezorgmoment af te leveren. Het kan echter voorkomen dat dit door omstandigheden niet lukt. In dat geval zal zo snel mogelijk aan de klant worden gecommuniceerd dat de bestelling niet op het afgesproken bezorgmoment kan worden bezorgd.

 

6.Account

 

 1. Je kunt ervoor kiezen om een account aan te maken. We hebben daarvoor ten minste van je nodig: je naam, adres inclusief postcode, eventueel alternatief bezorgadres inclusief postcode, telefoonnummer en woonplaats. Door te bestellen geef je toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader van de bezorging en afrekening van je producten.

 

 1. Om een account aan te maken en gebruik te maken van de diensten van Wat Chris Weet moet je ten minste 18 jaar oud zijn.

 

 1. Je staat er tegenover Wat Chris Weet voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen dien je voorafgaand aan je bestelling aan ons door te geven.

 

 1. Het staat Wat Chris Weet te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of een account te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt door ons per mail aan je kenbaar gemaakt.

 

 1. Bij het aanmaken van een account kun je een wachtwoord kiezen, zodat je de volgende keer sneller kunt bestellen en zodat je kunt inloggen op je account op de website. Let op dat je dit wachtwoord niet deelt met anderen.

 

 1. Wat Chris Weet heeft het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, bijvoorbeeld omdat je dit hebt aangevraagd of omdat wij hiertoe hebben besloten.

 

7.Intellectuele eigendom

 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Wat Chris Weet en/of onze licentiegevers.

 

 1. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van (gedeeltes van) beelden, teksten en andere content die op de website wordt of is gebruikt, met uitzonder van de mediakit die in alleen gebruikt mag worden in combinatie met een vermelding van de copyrights.

 

 1. Wat Chris Weet heeft het recht om ingezonden bijdragen zoals productbeoordelingen te gebruiken voor haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Wat Chris Weet over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er tegenover Wat Chris Weet voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

 

 1. Wat Chris Weet heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam, dit wordt altijd duidelijk van tevoren vermeld.

 

8.Aansprakelijkheid

 

 1. Wat Chris Weet besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.

 

 1. Wat Chris Weet kan echter niet garanderen dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Wat Chris Weet behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren granola/bananenbroden.

 

 1. Wat Chris Weet geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

 

 1. Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na bezorging te melden via Christa@Watchrisweet.nl onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

 

 1. Wat Chris Weet is ten aanzien van jouzelf of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of verwijtbare grove schuld van Wat Chris Weet en/of haar bestuurder(s).

 

 1. Wat Chris Weet is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

 

 1. Wat Chris Weet heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling door middel van een mailbericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden gesteld.

 

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde

 

voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Wat Chris Weet daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld. Wat Chris Weet geen rekening houden met specifieke voedselallergiën en intoleranties, anders dan die reeds vermeld staan bij onze producten. Wat Chris Weet kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen bij jouzelf of derden.

 

 1. Je vrijwaart Wat Chris Weet voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

 

9.Algemeen

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

 

 1. In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

 

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

 

 1. In het geval dat een of meer onderdelen of activa van Wat Chris Weet worden overgedragen, hebben wij het recht om alle onderdelen van de website, alsook alle rechten die voortvloeien uit gesloten overeenkomsten, inbegrepen maar niet uitsluitend eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.

Klachten

 

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland.

We raden u aan om klachten bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Christa@watchrisweet.nl

 

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR- platform van de Europese Comissie. Dit ODR- platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

bottom of page